Καινούριος χρόνος και είχαμε τη δημοσιοποίηση του Νέου Καταστατικού της ΚΑΕ Άρης , το οποίο έχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ( κυρίως για τον Λάσκαρη ).

Η αλλαγή του καταστατικού βέβαια δεν έγινε χθες , αλλά έγινε 20/3/18 , στην πρώτη ΓΣ της διοίκησης Γουλιέλμου , οπότε αυτές οι αλλαγές και οι αποφάσεις ισχύουν από τότε για την ΚΑΕ Άρης και τις γνωρίζουν τα μέλη του ΔΣ , άρα και ο Ερασιτέχνης, απλά τώρα τα μαθαίνουμε εμείς.

Ας ρίξουμε μια ματιά στις αλλαγές:

Μετοχικό

Με την από 21.03.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά
το ποσό των 290,00€ σε μετρητά και έκδοση είκοσι (20) νέων υπέρ το άρτιον μετοχών με ονομαστική αξία 14,50€ και τιμή διάθεσης 184.370,00€ εκάστη που αντιστοιχεί στην υπέρ το άρτιον κεφαλαιοποίηση των ταμειακών διευκολύνσεων του μετόχου
Νικόλαου Λάσκαρη (ονομαστική αξία 14,50€ και υπέρ το άρτιον κεφαλαιοποίηση ποσού 184.374,00€ για κάθε μετοχή), ώστε να
τακτοποιηθεί πλήρως δια της υπέρ το άρτιον ενσωματώσεως ολόκληρο το ποσό των ταμειακών διευκολύνσεων, δηλαδή
3.687.480,00€. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των 14,50€ ανά μετοχή, δηλαδή το συνολικό
ποσό των 3.687.480,00€ θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από
την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό του 1.283.250,00€, διαιρούμενο σε 88.500
μετοχές ονομαστικής αξίας 14,50€ εκάστης.

Αυτή λοιπόν είναι η σημαντικότερη αλλαγή και η μεγαλύτερη είδηση.

Ξεκινώντας , υπενθυμίζω πως δεν έχω καμία ιδέα από αυτά τα θέματα και τα πράγματα που θα πω παρακάτω είναι εκτιμήσεις μου , από κάποια πράγματα που είδα στο διαδίκτυο (
Ένα καλό άρθρο είναι αυτό , αν ενδιαφέρεστε. ) και από κάποιες ερωτήσεις που έκανα σε διάφορους γνωστούς που γνωρίζουν κάτι παραπάνω.

Το πρώτο πράγμα που μου χτύπησε το μάτι είναι πως το “χρέος” της ΚΑΕ προς τον Λάσκαρη είναι 3,7 εκ.

Όπως είχαμε δει και στον ισολογισμό της ΚΑΕ , φαινόταν πως χρωστάει η εταιρεία 2,1 εκ σαν δάνεια και 1,1 εκ σαν ρευστό στον Λάσκαρη. Αυτό το ποσό είναι πολύ κοντά στο 3,7 εκ που τελικά φαίνεται πως έχει βάλει ο Λάσκαρης και αν υπολογίσουμε πως ο ισολογισμός είναι για τη χρονιά 15-16 , τότε είναι λογικό να υποθέσουμε πως τα +500 χιλιάρικα έγιναν την επόμενη χρονιά ( ίσως είναι το ποσό που είχε πληρώσει ο Λάσκαρης μετά την πώληση του σπιτιού του στη Μύκονο , στην εφορία ).

Αν καταλαβαίνω καλά , ο Λάσκαρης έχει πλέον 20 μετοχές στο όνομα του , που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου .

Μερικά ερωτήματα που έχω είναι :

  • Αυτό σημαίνει πως τα 3,7 που φαινόταν σαν χρέος της ΚΑΕ , τώρα δεν είναι στα βιβλία μας; Αν ναι , είναι εξαιρετικό νέο , γιατί σημαίνει πως τα χρέη μας είναι πλέον κοντά στα 1,5-2 εκ και τα περισσότερα είναι προς ιδιώτες ( τουλάχιστον από αυτά που ξέρουμε μέσα από τους ισολογισμούς , τα μπαν , το 99 κ.λ.π)
  • Οι 20 μετοχές , όπως λέω παραπάνω , δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν αποτελούν μέρος του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας. Το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτές , δεν μπορεί να δοθεί σαν μέρισμα στους μετόχους και ούτε να υπολογιστεί στα κέρδη ή στα χρέη της εταιρείας. Το θέμα είναι πως αυτή η διαφορά μπορεί να κεφαλοποιηθεί με μια απόφαση σε μια ΓΣ μετόχων και να πάρουν μετοχές όλοι οι μέτοχοι ( άρα κι ο Λάσκαρης ). Αυτό σημαίνει πως μπορεί να ξαναμπεί στο παιχνίδι ο Λάσκαρης ή απλά είναι τυπικό θέμα που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω;
  • Είναι αυτό που έδωσε το προβάδισμα στον Γουλιέλμο έναντι των άλλων προτάσεων; Οι μετοχές υπέρ το άρτιο , είναι αφορολόγητες , μέχρι να κεφαλαιοποιηθούν ( αν ποτέ γίνει αυτό ). Οπότε ο Λάσκαρης , γλύτωσε φόρο για 3,7 εκ ( που υποθέτω θα ήταν ένα σημαντικό ποσό ); Μπορεί να ήταν αυτό που ζητούσε ο Λάσκαρης από τους ενδιαφερόμενους και να μη του το έδιναν μέχρι να εμφανιστεί ο Γουλιέλμος;
  • Η φράση “ώστε να τακτοποιηθεί πλήρως δια της υπέρ το άρτιον ενσωματώσεως ολόκληρο το ποσό των ταμειακών διευκολύνσεων ” εμένα μου δίνει την εντύπωση , οριστικής επίλυσης του θέματος , αλλά – το ξαναλέω – είναι δικά μου συμπεράσματα αυτά , με βάση τη λογική μου , όχι με βάση τη γνώμη μου!

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο.

Εδώ δεν έχουν αλλάξει κάποια πράγματα και αυτά είναι θέματα που ορίζονται από τον νόμο , απλά θέλω να τα αναφέρω και γιατί τα ψάχναμε πρόσφατα με την περιβόητη αίτηση και ακύρωση της ΓΣ από τον ερασιτέχνη.

Από τη στιγμή που ο ΑΣ έχει το 10% των μετοχών , έχει και τα παραπάνω δικαιώματα , αφού όμως κάνει τα τυπικά. Αν κρίνουμε από την παρωδία που ζήσαμε πριν από λίγες μέρες , μάλλον ο ΑΣ δεν έκανε τα τυπικά , αλλιώς η ΚΑΕ παρανόμησε.

ΔΣ ΚΑΕ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη.

2. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, δύναται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται

Κάποια πράγματα για τη θητεία και τα μέλη του ΔΣ της ΚΑΕ ( όχι τόσο σημαντικά , εκτός αν φτάσουμε στο σημείο να θέλουμε να διώξουμε τον Γουλιέλμο και ψάχνουμε να βρούμε τρόπο ( ξέρετε , τα κλασικά μας ανά 3-5 χρόνια ).

Στο τέλος του άρθρου , υπάρχει και όλο το καταστατικό για όποιον ενδιαφέρεται .

Όποιος ξέρει κάτι παραπάνω , παρακαλώ ας σχολιάσει , μπας και καταλάβουμε περισσότερα για αυτήν την κίνηση του Γουλιέλμου

katastatiko-18

19 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
timemaster

Ζαλίστηκα.
Και στα Κορεατικά να το έγραφαν τα ίδια θα καταλάβαινα

Corto Malteze

Μάλλον ακούμε πλέον λογιστικοδοιοικητοοικονομικα και αλλάζουμε πεζοδρόμιο. Γιατί και ο μαζοχισμός έχει τα όρια του.

dragon_aris

Δηλαδή για να μπορέσεις να φωνάξεις πρέπει να έχεις γνώσεις στα χρηματοοικονομικά και μεταπτυχιακό σε ΜΒΑ;Πολύ λογικά όλοι αναμένουμε κάποιος με αντίστοιχες σπουδές να μας μεταφράσει αυτά που έβαλες.
Το να γράφει ο καθένας χωρίς το σωστό υπόβαθρο τι νομίζει ότι σημαίνει βάση μισής ώρας google search δεν βοηθά.

dragon_aris

Δεν σε πιάνω. Δεν βλέπω καμία σύνδεση μεταξύ των νικών και των αναλύσεων ενός τέτοιου κειμένου. Όσο για τον πισινό μας σίγουρα καίγεται αυτή τη στιγμή.

Sam Vincent

Δεν είναι εύκολο αυτό που ζητάς Night και μας αδικείς πιστεύω . Το νέο καταστατικό είναι ένα εξειδικευμένο αντικείμενο ακόμα και για πολλούς οικονομολόγους ,λογιστές και νομικούς . Δεν είναι ανάγκη να τα ξέρουμε και να τα καταλαβαίνουμε όλα .Δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος . Υπάρχουν αυτοί που θα καταλάβουν λιγότερα ή περισσότερα αλλά πάρα πολύ λίγοι όλα . Το να εκφράζουν άποψη λοιπόν οι …ημιμαθείς(όπως εγώ) είναι λάθος . Αυτό πρέπει να συμβαίνει όταν είναι αναγκαίο ή όταν δεν υπάρχει κάτι καλύτερο απ αυτό (εκλογές) . Για να εκφράσω λοιπόν άποψη για ένα τέτοιο θέμα θα πρέπει κάποιοι ειδικοί να μου απαντήσουν σε όλες μου τις ερωτήσεις και απορίες αλλά και να μπορούν να μου δώσουν ή να μου αντιπαραβάλουν τα στοιχεία που χρειάζομαι . Είμαι βέβαιος λοιπόν πως στο ΒΑ αλλά και στις τάξεις των φιλάθλων μας ,σίγουρα υπάρχει μια …μυρωδιά παραπάνω από τα λογιστοικονομικα αλλά δεν αρκεί να ερμηνευτεί σωστα το καταστατικό .Δεύτερον το καταστατικό ,δεν είναι νόμος και ένας τέτοιος διέπει τις ΚΑΕ ,και αυτό με κάνει να πιστεύω πως πιθανόν η αλλαγή του καταστατικού να μην είναι ήσσονος σημασίας . Τρίτον ,θα βοηθούσε πάρα πολύ για να εξετάσει κάποιος το καταστατικό να το αντιπαραβάλει ,άρθρο προς άρθρο ,με το προηγούμενο .

Sam Vincent

Ούτε σκηνοθέτες είμαστε αλλά σχολιάζουμε ταινίες .Ούτε ζωγράφοι αλλά θαυμάζουμε ή μισούμε την Μονα Λιζα . Το μπάσκετ όπως και το σινεμά και η τέχνη ,απευθύνονται στο κοινό που μπορεί και το κρίνει με όσες γνώσεις υπάρχουν . Ας μην συγκρίνουμε το μπάσκετ (που στο κάτω κατω οι περισσότεροι εδώ μέσα έχουμε παραστάσεις ) με ένα καταστατικό μιας ΑΕ . Τον Παμεινο πχ τον έχουμε παρακολουθήσει οι περισσότεροι 100 φορές και όλοι μπορούμε να διαβάσουμε την καριέρα και τα στατιστικά του . Ολοι ξέρουμε πως δεν είναι ο Καστλ ,ούτε και ο γιός Αγγέλου κατι που δεν συμβαινει με τα καταστατικά και τις Α.Ε . μπορούμε λοιπόν να διαφωνούμε αν θα βοηθήσει ή όχι.

spire

Μας βαζεις και διαβαζουμε συγγραμματα ναιτ. Δεν μας.εφτασε ο πονοματος με τη Λαμια..

Αυτο που καταλαβαινω για τη μετοχοποιηση των χρηματων Λασκαρη ειναι μαλλον λογιστικο τρικ αφου ουσιαστικα του “πουλαμε” 20 μετοχες με αξια 15 ευρω τη μια και τις πληρωνει κατι εκατομυριακια. Αρα κακο deal γι αυτον χαχα.

Τωρα τα μελη του ΔΣ αν διαβασες μπορουν να ανανεωνονται εσαει οποτε αν θελουμε να διωξουμε Γουιλ μαλλον θα πρεπει να τον ταιζουμε αλμυρα να παθει καρδια. Απο εδω δε φαινεται ο Γουιλ διοικηση ομως https://www.businessregistry.gr/publicity/show/58658104000 . Ψηφιδης Καλλεν Παπαγεωργιου Σιγαλας μονο.

Μια αλλαγη στο καταστατικο συνηθως δεν ειναι ουσιωδες παντως.

Ισως κανω λαθος στα παραπανω. Οι λογισται της παρεας ας μας διαφωτισουν.

dorian gray

1.283.250,00€ είναι το μετοχικό κεφάλαιο της ΚΑΕ, άρα σχετικά λίγα είναι και τα χρέη.
Άρα δεν ισχύουν τα 5 εκ ευρώ που διαδίδονται.
Τόσο απλά.
Αλλιώς θα έπρεπε να γίνει ΑΜΚ.

dorian gray

Όταν μια Ανώνυμη Εταιρεία εμφανίζει χρέη πολύ μεγαλύτερα του μετοχικού κεφαλαίου της, την καλύπτει με διαρκείς ΑΜΚ, όπως συχνά πυκνά κάνει η (συμπαθής και συνάμα αξιέραστη) Ειρήνη Καρυπίδη στην ΠΑΕ, σχεδόν κάθε φορά που “μας” επισκέπτεται, ορμώμενη από τα ΗΑΕ όπου “μεγαλουργεί” την τελευταία διετία…

Jose

Αυτο γινεται οταν τα χρεη ειναι προς τους μετοχους ωστε να μετοχοποιησουν τα χρηματα που “δανεισαν” στην ΑΕ(εαν θελουν).Κατι παρομοιο με αυτο που εγινε με το Λασκαρη(αν και οπως το διαβασα μου φαινεται λιγο περιεργος τροπος,γι αυτο και δε σχολιασα). Εαν ειναι προς τριτους (δημοσιο, προμηθευτες, παικτες κλπ) δεν εχει καμμια επιρροη το μετοχικο κεφαλαιο.

Dr Nimbelugen

Εγώ νομικά,οικονομικά και λογιστικά δεν ξέρω.Αυτό που ξέρω είναι πως αν πραγματικά κάποιος ενδιαφέρεται να πάρει την ΚΑΕ,για τους δικούς του λόγους ( διαφήμιση, προβολή,ψώρα κτλ κτλ)και έχει την οικονομική δυνατότητα και τη διάθεση έρχεται κουνώντας ( μεταφορικά πάντα ) τα μασούρια και σε χρόνο dt καθαρίζει μπουγάδες( ξανασκεπάζομαι και γυρνώ από την άλλη να συνεχίσω το όνειρο…)

Bilias6

Για μας ονειρο, για τους αλλους πραγματικοτητα. Ετσι οπως εχουμε μικρυνει τον συλλογο μας βλεπω να ξυπναμε και να βλεπουμε τους διπλα να παιρνουν πρωταθλημα και στο μπασκετ.